தொழில்முறை ஸ்லட் பையனை உணர்ச்சியுடன் மகிழ்வித்தார்