நீண்ட கால்கள் கொண்ட பெண் மேசையில் மெல்ல சிகிச்சையை அனுபவித்தாள்