சூடான டிரங்குகள் இன்று அனைத்து துளைகளிலும் ஊடுருவுகின்றன