பொன்னிறத்தின் பிறப்புறுப்புத் துளைக்குள் நேரடியாகச் செருகப்பட்டது