சீரழிந்த மசாஜ் செய்பவரால் எதிர்க்க முடியவில்லை மற்றும் வாடிக்கையாளருடன் ஃபக் செய்யத் தொடங்கினார்