பெண் உணர்ச்சியுடன் சுயஇன்பம் செய்து, காமத்தில் இருந்து லெகிங்ஸில் எழுதினாள்