மார்பளவு பொன்னிறம் தன் மேலங்கியை அவிழ்த்து, மார்பகங்களைக் காட்டினாள்