அந்தப் பெண் தன் விரல்களால் அவளது சுயஇன்பம் செய்தாள்