முகமூடியில் ஆண்குறியை உறிஞ்சி பேரின்பம் கொடுத்தார்