முதிர்ந்த பங்குதாரர்கள் உடலுறவு கொண்டனர் மற்றும் சிறந்த ஓய்வு நேரத்தைக் கொண்டிருந்தனர்