நல்ல கறுப்பு முடி உடைய பெண் புழையில் கடுமையாக உக்காந்தாள்