உறுதியான மனிதன் புஸ்ஸியில் தரையில் மார்பளவு புண்டையை புணர்ந்தான்