ஒரு முதிர்ந்த பெண்ணை அவனது துருத்திக்கொண்டிருக்கும் டிக் மூலம் திருப்திப்படுத்தினான்