ஒரு பெரிய பையை வெளியே இழுத்து, புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை புணர்ந்தார்