சிகப்பு கூந்தல் குஞ்சு ஆணின் நன்கு ஊட்டப்பட்ட டிக் மீது சேணம் போட்டது