தாடி வைத்த ஆண் ஓட்டைகள் கருப்பு நிறத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளன