அதிக கொம்பு கொண்ட வென்ச் சுயஇன்பம் மற்றும் படகோட்டிகள்