லைப்ரரியன் கூந்தல் மற்றும் அழகற்ற கண்ட் சுயஇன்பம் செய்கிறார்