ஒரு வலிமையான மனிதன் பெரிய காதணிகளுடன் லத்தினாவை புணர்ந்தான்