கேடுகெட்ட செயலாளரை மேசையில் முதலாளியிடம் கொடுக்கிறார்