புணர்ந்த சகோதரி குணர்ந்த பிறகு ஆணுறையிலிருந்து சகோதரனின் விந்தணுவை குடிக்கிறார்