தன் காதலனின் எழுச்சியை தன் தளர்ந்த ஓட்டையால் அடக்கினாள்