வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் மாணவர் பொம்மை மீது குதித்துள்ளார்