உற்சாகமான கணவன் தன் மனைவியின் கழுதை மீது படகோட்டியை ஊற்றினான்