பிடித்த நிலைகளில், கொழுத்த பெண் தன்னை ஒரு கறுப்பின மனிதனுக்குக் கொடுத்தாள்