ஒரு ஒட்டும் டிக் கொண்டு, அவர் ஒரு மார்பளவு மனைவியை பச்சை குத்துகிறார்